Schizophrenia & A personal story about marriage to a spouse with schizophrenia II ------- جنون جوانی

جنون جوانی


این مقاله شامل اطلاعات زیادی می باشد. بنابراین به
چندین بخش مجزا جهت سهولت در خواندن تقسیم گردیده است


-   درمان، دارو ، روان درمانی و مقایسه این روشها، بدون درمان چه اتفاقی می افتد؟
-   زندگی اجتماعی، گروه روانپزشکی درمانگاهی
-   کمک به خود، برای خانواده، اقامت اجباری در بیمارستان
-   کمکهای بیشتر، برخی از خرافات، مطالعات بیشتر، منابع و بازخورد

درباره این مقاله
این مقاله برای
هر کسی که تشخیص اسکیزوفرنی بر او گذاشته شده باشد
هر کسی که فکر می کند دیگری ممکن است اسکیزوفرنی داشته باشد
هر کسی که دوست یا خویشاوندی مبتلا به اسکیزوفرنی دارد
در این مقاله شما در مورد موارد زیر اطلاعات کسب می کنید
-   اسکیزوفرنی چه علایمی دارد
-   علل ابتلا به آن چیست؟
-   انواع روشهای درمان آن کدام است؟
-   چگونه می توان به خود کمک کرد؟
-   اطلاعاتی برای خویشاوندان و دوستان

دکتر هلاکویی - بیماری دوقطبی - Manic Depression- Bipolar


Anti Psychotic Medications داروهای ضد روان پریشی
داروهای ضد روان پریشی می توانند علائم جنون را کاهش دهند یا از بین ببرند اما این داروها نمی توانند بیماری های مغزی را درمان کنند
هر چند که از آنها به عنوان یک قسمت از درمان استفاده می شود .
روان پریشی می تواند باعث بیماری هایی شود که موجب شود فرد رابطه خود را با حقیقت از دست بدهد . بیماری هایی چون Schizophrenia و Bipolar Mood Disorder, Schizoaffective disorderاز این دسته بیماری ها هستند 

در طی یک دوره روان پریشی ، فرد دچار خطاهای حسی ( باور داشتن به چیزهایی که حقیقت ندارند ) ، توهم و اختلال در اندیشه می شود . داروهای ضد روان پریشی با هدف حداقل کردن این علائم مصرف می شوند .
تحقیقات نشان می دهد که علائم روان پریشی با تغییرات مواد شیمیایی در مغز همراه است . داروهای ضد روان پریشی کمک می کنند تا این مواد شیمیایی به میزان نرمال خود برگردنند . و به این وسیله علائم را 
کاهش داده یا از بین می برند . البته نباید فراموش کرد که این داروها درمان کننده نیستند 

The importance of relationships in mental health care


A personal story about marriage to a spouse with schizophrenia I

In some people, schizophrenia appears suddenly and without warning. But for most, it comes on slowly, with subtle warning signs and a gradual decline in functioning long before the first severe episode. Many friends and family members of people with schizophrenia report knowing early on that something was wrong with their loved one, they just didn’t know what.
In this early phase, people with schizophrenia often seem eccentric, unmotivated, emotionless, and reclusive. They isolate themselves, start neglecting their appearance, say peculiar things, and show a general indifference to life. They may abandon hobbies and activities, and their performance at work or school deteriorates.

The most common early warning signs of schizophrenia include:

•    Social withdrawal
•    Hostility or suspiciousness
•    Deterioration of personal hygiene
•    Flat, expressionless gaze
•    Inability to cry or express joy
•    Inappropriate laughter or crying
•    Depression
•    Oversleeping or insomnia
•    Odd or irrational statements
•    Forgetful; unable to concentrate
•    Extreme reaction to criticism
•    Strange use of words or way of speaking

While these warning signs can result from a number of problems—not just schizophrenia—they are cause for concern. When out-of-the-ordinary behavior is causing problems in your life or the life of a loved one, seek medical advice. If schizophrenia or another mental problem is the cause, treatment will help.

Are people with schizophrenia really dangerous?

They can be. When a person with schizophrenia is in a psychotic state, they often lose touch with reality, and everything becomes distorted. People with paranoid schizophrenia, when in a delusional state, often believe that others are trying to harm them, or they hear voices sometimes believing it is the voice of God telling them to kill someone because they are really demons. Most people with this illness respond very well with medications, but they should be closely monitored to ensure that they are taking their meds, because often times, when they feel better they start to slack off on taking them. When symptoms start to reappear it can be difficult to get them back on track with their meds, because they start to believe everyone is conspiring against them or trying to poison them with the meds and hospitalization is often required.What is Schizoaffective Disorder Bipolar Type (Symptoms, Diagnosis, Treatment)?If left untreated people with schizoaffective disorder of bipolar type are highly susceptible to suicide attempts.

What is lithium?

What is lithium?

Lithium affects the flow of sodium through nerve and muscle cells in the body. Sodium affects excitation or mania.
Lithium is an element. It gets its name from “lithos,” the Greek word for stone, because it is present in trace amounts in virtually all rocks. Lithium works with other elements, drugs, enzymes, hormones, vitamins, and growth factors in the body in many different ways. People use it for medicine.
Lithium is used for mental illnesses, including bipolar disorder, depression, and schizophrenia.

Living with a Paranoid AlcoholicAlcoholics who are suspicious, distrustful or jealous are difficult to live with, whether drinking or sober. Here are some tips for surviving in such a household.

Whether or not an alcoholic has been diagnosed by a mental health professional as having PPD, he is likely to exhibit certain behaviors. According to the DSM-IV-TR, patients must display four of the following seven symptoms

SIGNS OF PARANOIA DEPRESSION


Paranoia and depression do not commonly occur together, but when they do they can be signs of a serious underlying psychiatric condition.

Signs of Paranoia

Paranoia refers to suspicion of others. While it is not unusual for someone to have the occasional paranoid thought, persistent paranoia can interfere with a person's work and social life. When it gets to this stage, paranoia is considered to be a true psychiatric disorder. The typical signs of paranoid disorder include isolation and detachment, hostility toward others, feelings that other people have hidden motives, and a low image of oneself. People who have paranoid disorder tend to consistently display these patterns of behavior for long periods of time. While the cause of paranoia is not entirely understood, it is often associated with other psychiatric disorders such as schizophrenia, bipolar disorder and psychotic depression.

Personality disordersPersonality disorders constitute a separate diagnostic category (Axis II) in the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM). Unlike the major mental disorders (Axis I), which are characterized by periods of illness and remission, personality disorders are generally ongoing. Often, they first appear in childhood or adolescence and persist throughout a person's lifetime. Aside from their persistence, the other major characteristic of personality disorders is inflexibility. Persons affected by these disorders have rigid personality traits and coping styles, are unable to adapt to changing situations, and experience impaired social and/or occupational functioning. A further difference between personality disorders and the major clinical syndromes listed in Axis I of DSM-IV-TR ( DSM , fourth edition, text revised) is that people with personality disorders may not perceive that there is anything wrong with their behavior and are not motivated to change it. Although the DSM-IV-TR lists specific descriptions of 10 personality disorders, these conditions are often difficult to diagnose. Some characteristics of the various disorders overlap. In other cases, the complexity of human behavior makes it difficult to pinpoint a clear dividing line between pathology and normality in the assessment of personality. In still other cases, persons may have more than one personality disorder, complicating the diagnosis . There also has been relatively little research done on some of the personality disorders listed in DSM-IV-TR.

اختلال شخصیت نمایشی Histrionic

افرادی که سابقه طولانی جلب توجه به خودشان را دارند و به نمایشهای هیجانی بر انگیخته ای میپردازند که رویدادهای بی اهمیتی انها را ایجاد میکند.این افراد در ظاهر جذاب و صمیمی و معاشرتی هستند اما معمولا دیگران انها را ریاکار و سطحی می انگارند. به نظر میرسد که به دنبال تحسین هستند و زمانیکه روابط برقرار میکنند پرتوقع و بی ملاحظه ، خود محور و در خود فرورفته میشوند و میتوانند شدیدا عشوه گر یا لوند باشند با این حال سازگاری جنسی آنها اغلب ابتدایی یا بسیار سرد است که از این خبر میدهد که رفتار عشوه گرانه آنها بیشتر در خدمت هدف جلب توجه است تا تمایلات جنسی و در بین زنان این اختلال بیشتر دیده شده است.بین این اختلال و اختلالهای دیگر همپوشانی زیادی وجود دارد که کار تشخیص این اختلال از سایر اختلالها را دچار اشکال میکند.
وقتی چنین شخصیتی وارد اتاق میشه حال و هواش اینه : به من نگاه کن به من توجه کن ببین من چقدر زیبا هستم ببین من چقدر سکسی هستم تو باید به من توجه کنی و عشق بورزی و از من نگهداری کنی و اگر نکنی یا مریض میشم یا مظلوم میشم یا عصبانی میشم و یک طوری مشخصا اینو بهت نشون میدم که تو مقصری و باید تاوانشو بدی.این تیپ در زنان بیشتر از مردان خودشو نشون میده