به کسی که تنهات گذاشت بگـــوبه کسی که تنهات گذاشت بگـــو ...
این تو بودی که باختی نه مــــن!!!
مــن کسی رواز دَست دادم که دوستم نَداشت.!
امـــــــــــــا . . . . .
تــو کسی رواز دست دادی که عاشِقِت بود ...