دکتر هلاکویی ، اسکیزفرنی ، ازدواج، بچه دار شدن، تاثیر روی بچه ، خطر انتقال بیماری